...

Μπισκότο

Namelaka από σοκολάτα
γάλακτος, fegientin
και πικρό μπισκότο.
Διπλή μπισκοτένια επικάλυψη.

Περιγραφή

Namelaka από σοκολάτα
γάλακτος, fegientin
και πικρό μπισκότο.
Διπλή μπισκοτένια επικάλυψη.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.