...

Πλούσια μους σοκολάτας αρωματισμένη με amaretto και τραγανό κροκάν αμύγδαλο.
Επικάλυψη με σοκολάτα.

Περιγραφή

Πλούσια μους σοκολάτας αρωματισμένη με amaretto και τραγανό κροκάν αμύγδαλο.
Επικάλυψη με σοκολάτα.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.