...

Μπιρσέν Χαλήλ Ογλού

Μπιρσέν Χαλήλ Ογλού

Η Μπιρσέν Χαλήλ Ογλού είναι η assistant pastry chef του εργαστηρίου παραγωγής ειδών σοκολάτας και παγωτών, ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ, το οποίο προμηθεύει τις δημιουργίες του στα σημεία πώλησης ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΩΛΕΙΟΝ της ΙΩΝΙΚΗ Gaia σε Καβάλα και Ξάνθη.

Κύρια αρμοδιότητά της είναι η δημιουργία ειδών σοκολάτας και παγωτού υψηλής ποιότητας και αισθητικής, εστιάζοντας στις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται κατά την παραγωγική τους διαδικασία.

Σχετικά με την Μπιρσέν Χαλήλ Ογλού:

Η υγιεινή και η ασφάλεια είναι ο σημαντικότερος παράγοντας σε ένα εργαστήριο και η Μπιρσέν είναι υπεύθυνη για την τήρηση του καθαρού χώρου εργασίας, την ορθή αποθήκευση και συντήρηση των υλικών αλλά και για την τήρηση των προτύπων HACPP, που ακολουθεί η εταιρεία.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.